Předměty

Dějiny výtvarné kultury

Protože výběr historických faktů, tvůrců a jejich děl nemůže být úplný, omezuje se na základní a nejdůležitější v takovém rozsahu, aby student pochopil charakter doby, její politická, historická a kulturní východiska, aby poznal nejvýznamnější umělecké oblasti, umělce a jejich díla. V souvislosti se studiem v dalších oborových předmětech by se Dějiny výtvarné kultury měly stát východiskem pro vlastní tvořivou činnost. Poněvadž Dějiny výtvarné kultury nahrazují i výuku Dějepisu, je důležité zařazovat taková fakta a informace, aby se žáci dokázali orientovat ve složitosti současné historické situace a rozuměli jejím pojmům.

Navrhování uměleckých výkovků

Předmět Navrhování uměleckých výkovků buduje a rozvíjí především výtvarný talent, výtvarné myšlení a tvůrčí rozvoj žáka. Pomáhá k utváření uceleného systému vědomostí a dovedností v oblasti samostatné výtvarné tvorby v oboru Design v uměleckém kovářství. Žák je schopen využít tyto poznatky ve vlastní výtvarné a řemeslné tvorbě i při studiu na VŠ. Umí jasně formulovat výtvarnou myšlenku včetně jejího slovního a grafického vyjádření. Žák pochopí a zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu uměleckých projevů minulosti. Pracuje s odbornou literaturou a využívá informačních technologií. Umí údaje vyhodnotit a zaujmout k nim vlastní stanovisko, které si dokáže patřičně obhájit. Při své práci používá grafický a jiný software. Své práce umí vhodně prezentovat a obhájit. Na základě získaných vědomostí, znalostí a dovedností je schopen pokračovat v přímé návaznosti na současnou uměleckou tvorbu.

Navrhování v uměleckém rytectví

Předmět Navrhování v rytectví buduje a rozvíjí především výtvarný talent, výtvarné myšlení a tvůrčí rozvoj žáka. Pomáhá k utváření uceleného systému vědomostí a dovedností v oblasti samostatné výtvarné tvorby v oboru Design v uměleckém rytectví. Žák je schopen využít tyto poznatky ve vlastní výtvarné a řemeslné tvorbě i při studiu na VŠ. Umí jasně formulovat výtvarnou myšlenku včetně jejího slovního a grafického vyjádření. Žák pochopí a zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu uměleckých projevů minulosti. Pracuje s odbornou literaturou a využívá informačních technologií. Umí údaje vyhodnotit a zaujmout k nim vlastní stanovisko, které si dokáže patřičně obhájit. Při své práci používá grafický a jiný software. Své práce umí vhodně prezentovat a obhájit. Na základě získaných vědomostí, znalostí a dovedností je schopen pokračovat v přímé návaznosti na současnou uměleckou tvorbu.

Navrhování ve zlatnictví a stříbrnictví

Předmět Navrhování ve zlatnictví buduje a rozvíjí především výtvarný talent, výtvarné myšlení a tvůrčí rozvoj žáka. Pomáhá k utváření uceleného systému vědomostí a dovedností v oblasti samostatné výtvarné tvorby v oboru Design ve zlatnictví a stříbrnictví. Žák je schopen využít tyto poznatky ve vlastní výtvarné a řemeslné tvorbě i při studiu na VŠ. Umí jasně formulovat výtvarnou myšlenku včetně jejího slovního a grafického vyjádření. Žák pochopí a zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu uměleckých projevů minulosti. Pracuje s odbornou literaturou a využívá informačních technologií. Umí údaje vyhodnotit a zaujmout k nim vlastní stanovisko, které si dokáže patřičně obhájit. Při své práci používá grafický a jiný software. Své práce umí vhodně prezentovat a obhájit. Na základě získaných vědomostí, znalostí a dovedností je schopen pokračovat v přímé návaznosti na současnou uměleckou tvorbu.

Písmo

Pro uměleckořemeslné obory má výuka v předmětu Písmo svoje nezastupitelné místo. Je zaměřena na tvůrčí přístup žáka v oblasti práce s písmem. V rámci kurikula umělecko-historické a výtvarné přípravy je jednou z částí základu pro navazující učivo v předmětu navrhování, praktických cvičeních a zejména pro další samostatnou tvorbu a její prezentaci v jednotlivých oborech v dalším profesním životě. Cílem výuky je zajistit, aby žáci získali přehled o historickém vývoji písma, o jeho zásadním významu v dějinách lidské společnosti, odborné vědomosti a praktické dovednosti z oblasti typografie, které budou umět využít ve své profesionální práci.

Počítačové navrhování

Úkolem vyučovacího předmětu Počítačové navrhování je poskytnout žákům poznatky o současných možnostech počítačové podpory jejich vlastní kreativní tvorby v takovém rozsahu, aby byli schopni (v souvislosti se studiem dalších předmětů) chápat její využití pro vlastní prezentaci, interpretaci a uplatnění na trhu práce. Poněvadž počítačové navrhování navazuje na výuku počítačové grafiky, je důležité předmět koncipovat tak, aby se žáci dokázali orientovat v současných IT trendech a možnostech a rozuměli jejich pojmům. V souvislosti se studiem v dalších oborových předmětech (výtvarné přípravy a navrhování), by se počítačové navrhování mělo stát prostředkem k vlastní tvořivé činnosti.

Praktická cvičení kovářská

V praktických cvičení žáci získávají základní dovednosti v oblasti řemeslných technik a ověřují si znalosti získané teoretickou výukou. Žáci se učí posuzovat vhodnost volby pracovních nástrojů a metod. Formou praktické činnosti získávají představy o jednotlivých technologických postupech, při výrobě a realizaci výtvarných zadání. Seznamují se s vybavením a provozem kovářské a zámečnické dílny.

Praktická cvičení ve zlatnictví a stříbrnictví

Žáci oboru Design ve zlatnictví a stříbrnictví se seznámí s vybavením a prostředím zlatnické dílny. Umí pracovat s neželeznými a drahými kovy a jinými nekovovými materiály vhodnými pro výrobu šperků. Dokáží zvolit, používat a udržovat speciální zlatnické nářadí, stroje a jiné pomůcky. Ovládají různé zlatnické techniky. Při výrobě šperků dodržují správný technologický postup.

Praktické cvičení v rytectví

Žáci umí zvolit, používat a udržovat speciální rytecké nářadí, pomůcky a stroje. Pracují s různými kovovými materiály. Své teoretické znalosti aplikují při řešení praktických úkolů. Ovládají různé techniky plošného rytí a jejich zpracování tiskem z hloubky a techniky plastického rytí a ražení. Při výrobě dodržují správný technologický postup a s materiálem pracují hospodárně a ekologicky.

Technické kreslení

Technické kreslení rozvíjí logické a tvůrčí technické myšlení, pomáhá k utváření uceleného technického základu potřebného ke studiu navazujících odborných předmětů. Rozvíjí dovednosti čtení technických textů, grafických prací a také estetickou stránku osobnosti žáka.

Technologie rytí

Technologie rytí je, spolu s ostatními předměty, jedním ze základních stavebních prvků technických znalostí. Absolvováním tohoto předmětu by se žák měl naučit pracovat samostatně při řešení technických problémů. Technologické znalosti a vědomosti by měl uplatňovat ať již při své profesi rytce nebo jako technik v jiných provozech. Práce s technickou literaturou, sledování technického pokroku a přenášení jeho výsledků do praxe by mělo být samozřejmostí. Dobrá znalost technologie je nezbytným předpokladem kvalifikace všech rytců.

Technologie uměleckého kování

Technologie uměleckého kování je, spolu s ostatními předměty, jedním ze základních stavebních prvků technických znalostí. Absolvováním tohoto předmětu by se žák měl naučit pracovat samostatně při řešení technických problémů. Technologické znalosti a vědomosti by měl uplatňovat ať již při své profesi uměleckého kováře, nebo jako technik v komerční výrobě. Práce s technickou literaturou, sledování technického pokroku a přenášení jeho výsledků do praxe by mělo být samozřejmostí. Dobrá znalost technologie je nezbytným předpokladem kvalifikace všech uměleckých kovářů.

Technologie zlatnictví a stříbrnictví

Technologie zlatnictví a stříbrnictví je, spolu s ostatními předměty, jedním ze základních stavebních prvků technických znalostí. Absolvováním tohoto předmětu by se žák měl naučit pracovat samostatně při řešení technických problémů. Technologické znalosti a vědomosti by měl uplatňovat ať již při své profesi zlatníka a stříbrníka, nebo jako technik v komerční výrobě. Práce s technickou literaturou, sledování technického pokroku a přenášení jeho výsledků do praxe by mělo být samozřejmostí. Dobrá znalost technologie je nezbytným předpokladem kvalifikace všech zlatníků a stříbrníků.

Výtvarná příprava

Úkolem vyučovacího předmětu výtvarná příprava je poskytnout a zprostředkovat žákům poznatky o výrazových a vyjadřovacích prostředcích výtvarné tvorby tak, aby ovládali výtvarné vyjadřovací techniky vyplývající z výtvarného zpracování materiálů ve svém oboru. Žáci jsou vedeni k rozvíjení schopnosti pozorovat, analyzovat a hodnotit přírodní a společenské jevy z výtvarného hlediska, kultivovat výtvarné vidění, výtvarnou paměť a fantazii.

Základy technologie

Předmět Základy technologie je, spolu s ostatními technickými předměty, jedním ze základních stavebních prvků technických znalostí. Absolvováním tohoto předmětu by se žák měl naučit základům nutným pro samostatné řešení technických problémů. Technologické znalosti a vědomosti by měl uplatňovat při uměleckých návrzích. Absolvent by měl být schopen reagovat na možné výrobní problémy a řešit je i spoluprací s ostatními odborníky. Práce s technickou literaturou, sledování technického pokroku a přenášení jeho výsledků do praxe by mělo být samozřejmostí. Dobrá znalost technologie je nezbytným předpokladem kvalifikace všech technických pracovníků v daných uměleckých oborech.